Wet toezicht gelijke Kansen bij Werving en Selectie 2024. Voor werkgevers

Anete Vesere (1)

Anete Vesere

Content Marketer

Preventing Discrimination in Recruitment and Selection: Strategies for Fair and Unbiased Hiring

Wat betekent dit voor werkgevers?

Dit wetsvoorstel verplicht bedrijven en arbeidsbemiddelingsbureaus (de zogenaamde “intermediairs”) om bij werving en selectie een duidelijk proces in te voeren en dit te documenteren om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. 

Dit is wat het betekent voor jou als werkgever:

  1. Dit proces moet aangeven hoe vacatures worden vervuld en aantonen dat het bedrijf of de tussenpersoon zich bewust is van de risico’s van discriminatie en maatregelen heeft genomen om discriminatie te voorkomen.
  2. Werknemers die betrokken zijn bij het wervingsproces moeten worden geïnformeerd over de risico’s van discriminatie in het wervingsproces en over de maatregelen van het bedrijf om discriminatie te voorkomen. 
  3. Het wervingsproces moet gebaseerd zijn op relevante functie-eisen, transparant en controleerbaar zijn en systematisch worden opgezet. 
  4.  Intermediairs en werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten de werkwijze en de bijbehorende maatregelen documenteren, zodat iedereen dit kan zien.
  5. Kleinere werkgevers met 25 werknemers of minder hoeven de werkwijze voorlopig nog niet schriftelijk te documenteren. Echter, ook zij moeten een duidelijk proces voor werving en selectie hebben die discriminatie voorkomt. Als de Arbeidsinspectie het vermoeden heeft dat jij als werkgever niet over een werkwijze beschikt die gericht is op voorkoming van discriminatie, kunnen zij alsnog eisen dit schriftelijk te documenteren.
 

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal ervoor gaan zorgen dat bedrijven zich aan deze wet houden. Zij zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van deze wetgeving. Als je in gebreke blijft, kan de Inspectie boetes uitdelen, die openbaar worden gemaakt. Het primaire doel is werkgevers bewuster te maken van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Aan de ene kant is het triest dat we een wet als deze nodig hebben, maar aan de andere kant zal het in ieder geval eindelijk alle bedrijven in Nederland dwingen om niet langer weg te kijken! In deze blog wordt ingegaan op manieren waarop bedrijven discriminatie kunnen voorkomen en diversiteit en inclusie in het wervingsproces kunnen bevorderen.

P.S. De “Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” geldt voor ALLE bedrijven in Nederland, ook voor buitenlandse werkgevers, bemiddelaars en dienstverleners. Zij moeten zich aan de regels houden wanneer zij in het land werven, selecteren of arbeidsbemiddeling aanbieden. 

“Ik heb een dubbel gevoel over deze wet.”

Helaas leven we nog steeds in een wereld waar dit soort wetgeving nodig is om bedrijven niet langer weg te laten kijken en hun verantwoordelijkheid te laten nemen.

Met deze wet kunnen we in ieder geval eindelijk diegenen een gelijke kans geven die dit nooit eerder hadden. Ik ben blij dat Equalture dit mogelijk maakt. Maar zoals ik al zei, in een ideale wereld zouden we niet afhankelijk moeten zijn van dit soort wetten of tools zoals die van ons.

Charlotte Melkert, Co-founder en CEO bij Equalture

portrait picture of Charlotte Melkert

In de huidige steeds diversere en inclusievere werkomgeving is het voorkomen van discriminatie tijdens werving en selectie cruciaal. Hoe progressief Nederland op het eerste gezicht ook lijkt op dit gebied, volgens onderzoek is er nog steeds een stijgende lijn als het gaat om discriminatie op de arbeidsmarkt specifiek in Nederland…

Daarom heeft de Nederlandse Tweede Kamer op 14 maart 2023 een nieuw wetsvoorstel aangenomen: “Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie”.

Wat verstaan we onder discriminatie bij werving en selectie

Discriminatie bij werving en selectie doet zich voor wanneer een werkgever wervingsbesluiten neemt op basis van iemands leeftijd, ras, geslacht, godsdienst, seksuele geaardheid of andere kenmerken die geen verband houden met hun vermogen om de functie uit te oefenen.

Het kan vele vormen aannemen, waaronder onbewuste vooroordelen en stereotypering. Bovendien kan het in elk stadium van het wervings- en selectieproces voorkomen, van de vacature tot de uiteindelijke beslissing. Hieronder staan enkele voorbeelden van de manieren waarop discriminatie plaatsvindt tijdens het wervingsproces:

Verschillende manieren waarop discriminatie plaatsvindt tijdens het wervingsproces

Hoe discriminatie bij werving en selectie voorkomen kan worden

  1. Ontwikkel en implementeer een antidiscriminatiebeleid. Stel een beleid op waarin de inzet van jouw bedrijf om discriminatie te voorkomen en de gevolgen van niet-naleving worden beschreven. Communiceer het beleid aan alle werknemers en belanghebbenden.
  2. Train hiring managers en recruiters op het gebied van onbewuste vooroordelen en antidiscriminatiepraktijken. Train en geef voorlichting over het herkennen en vermijden van onbewuste vooroordelen, en over de toepassing van objectieve criteria voor screening en selectie.
  3. Gebruik objectieve en werkgerelateerde criteria voor screening en selectie. Ontwikkel en gebruik duidelijke en consistente criteria tijdens sollicitatiegesprekken om de kwalificaties, vaardigheden en ervaring van kandidaten te beoordelen. Gebruik werkgerelateerde criteria, zoals werkvoorbeelden of performance tests, in plaats van subjectieve assessments.
  4. Creëer een inclusief wervingsproces. Zorg ervoor dat het wervings- en selectieproces toegankelijk is voor kandidaten met een handicap. Zorg voor redelijke aanpassingen, zoals tolken in gebarentaal, toegankelijke sollicitatieprocedures of flexibele interview tijden.
  5. Controleer en evalueer het wervings- en selectieproces. Het werving en selectieproces moet regelmatig herzien en geëvalueerd worden om mogelijke discriminerende werkwijzen vast te stellen. Analyseer gegevens over de demografie van de kandidatenpool en de wervingsbeslissingen om ervoor te zorgen dat het proces eerlijk en onbevooroordeeld verloopt. Door regelmatig evaluaties uit te voeren, zoals elk kwartaal of elk jaar, kun je proactief eventuele vooroordelen aanpakken, noodzakelijke aanpassingen doorvoeren en diversiteit en inclusie in het wervingsproces bevorderen.

Het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie is niet alleen ‘juist’, maar ook goed voor het bedrijfsleven. Een divers en inclusief personeelsbestand kan verschillende perspectieven en ideeën opleveren, wat leidt tot innovatie en betere prestaties. Bovendien zal het nemen van proactieve maatregelen om discriminatie bij werving te voorkomen bijdragen tot de opbouw van een sterk en succesvol personeelsbestand.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here